'Trende' - gay sex story @ Menonthenet.com's Gay Erotic Stories

Menonthenet.com Gay Erotic Stories. Last updated Jun 21, 2018 - Home of 21263 erotic stories

Your Cookies are not enabled. You will not be able to register or login to your profile.

Trende

By Ahmet Mersinli

submitted March 25, 2002

Categories: In Turkish

Text Size:

T kentinden deniz kenarýndaki M kentine giden en son trene yetiþebildiðim için kendimi mutlu hissediyordum. Gün boyu aksilikler birbirini izlemiþti. Bir an rahat yüzü görememiþtim.

Hava o kadar sýcaktý ki, duþ yaptýktan sonra hafif giyindim ve hemen trene koþtum. Son tren olduðu için fazla yolcu yoktu. Trenebindikten sonra hemen kapýnýn saðýndaki koltuða,

pencere kenarýna oturdum. Ayaklarýmý da karþý koltuða uzattým.

Biraz sonra elinde çuvallar ve torbalar olan þalvarlý, orta yaþlý birisi geldi ve karþýma oturdu. Ayaklarýmý indirince pencere kenarýna geçerek oturdu. Torbalarýný ve çuvallarýný çekiþtirerek yerleþtirdi. Yola çýktýktan sonra bilet kontrolü yapýldý. Vagonda ýþýklar da söndü. Karþýmda oturan adýnýn Ramazan olduðunu söyledi.

Kýsa bir süre sohbet ettik. Terden ýslanmýþ gömleðini çýkardý. Terli, kýllý göðsünün hýzlý hýzlý inip kalktýðýný ve elinin þalvarýnýn cebinde olduðunu 31 çektiðini fark edince benim de sikim dikildi.

Yanýna oturmamý söyledi. Yanýna oturduðumda þortumun üzerinden sikimi avuçlamaya baþladý. Bir eliyle yavaþça þortumu aþaðýya kaydýrýrken sikimi ve taþaklarýmý diðer eliyle sýkýyordu. Göðüs uçlarýmý yalamasý ve parmaklarýný

sýrtýmda dolaþtýrdýðýný hissetmek hoþuma gidiyordu.

Taþlaþmýþ sikini aðzýma vermek için beni önüne doðru eðdi. Parmaklarýný götüme tekrar tekrar sokuyor, çýkarýyordu. O sýrada, tren yavaþladý ve durdu.

Ramazan’ýn sikini yalayýp emerken birden arkamda baþka birinin elini hissettim. Önce sýrtýmda gezinen el, göt kanatlarýma gelince avuçlayýp sýkmaya baþlamýþtý. Göt deliðime parmaklarýný sokup çýkarýyor, eline daha aþaðýya indirip taþaklarýmý ve sikimi eliyle yokluyordu. Göt deliðimi yaladýktan sonra sikini götüme dayadýðý ve içime girdiði an, tren de harekete geçti. Öylesine hýzla içime girdi ki, Ramazan’ýn siki aðzýmda boðuluyordum. Bir süre gidip geldikten sonra dýþarý boþaldý ve geldiði gibi de kayboldu.

Bu ani sikilmenin etkisini yaþarken, Ramazan gel benimkinin üstüme otur dedi. Ramazan taþlaþmýþ sikini, gevþemiþ götüme soktu ve büyük bir patlamayla içime boþaldý.


More stories From Ahmet Mersinli

Kampta Denizde

Mar 25, 2002

Hafta sonunda çadýr kurmak için bir mokampa gitmiþtim. Denizi gören, aðaçlarýn altýnda güzel bir yere çadýrýmý kurduktan sonra, denize girmek için kýyýya indim. Denize inen hafif eðimli yolun sonunda kayalýklarýn üzeri betonla kaplanmýþ; þemsiyeler ve yataklar konmuþtu. Ben gittiðimde hiç kimseler yoktu. Güneþlenmek için yattýðým sýrada denizde çýrýlçýplak yüzen birisi dikkati çekti.... read more