'A Table-Lamp' - gay sex story @ Menonthenet.com's Gay Erotic Stories

Menonthenet.com Gay Erotic Stories. Last updated Jan 23, 2019 - Home of 21408 erotic stories

Your Cookies are not enabled. You will not be able to register or login to your profile.

A Table-Lamp

By cino

submitted January 10, 2000

Categories: In Czech

Text Size:

Sloužím tady už patnáctý rok a je pomalu èas si zavzpomínat. Když mne sem poprvé našroubovali, byla jsem ještì mladièká a dá-li se nìco takového øíci i o stolních lampièkách, tedy byla jsem panna. Aby bylo jasno. Jsem zamìstnána na vysokoškolské koleji, ve tøetím patøe pokoj 327.

Všichni moji chlapci byli mladí, plní šáv a pøíbìhù, každý -- až na pár skuteèných smolaøù -- se mnou strávil pøinejmeším rok. Pøicházeli a pøinášeli s sebou vùni svých zpocených tìl a samozøejmì také divokou a opojnou vùní spermatu mladých samcù. Milovala jsem je všechny. Když spali, když se probouzeli, když se sprchovali i když souložili a masturbovali. Jejich bouølivé hormony a palèivá touha zalévat svìt bílými výstøiky svých masitých trysek se mi ve vzpomínkách slévají v nepøetržitý proud obrazù, vzdechù, potu a mužské samèí šávy.

Nìkteøí zaèínali hned po ránu. Sotva jen ze sebe skopali pøikrývku a sáhli po cigaretì, druhou rukou popadli svoje masité tyèe, aby si ulevili. Zatímco se jejich žaludy nalévaly krví, jejich tuhá a pevná tìla ještì vonìla nocí. Milovala jsem jak ty náruživìjší, tak i požitkáøe. Náruživce pro zpùsob, jakým zpracovávali svoji žílu. Byl to vždy jakoby boj kdo s koho. Stahovali pøedkožku v tempu skoro zbìsilém, doráželi sevøenou dlaní témìø až ke døíku, takže olivy jejich lesklých žaludù otevíraly den ušlechtilými smrži vonícími pižmem. Úporný a vìtšinou krátký boj chlapeckých tìl (s nohama doširoka roztaženýma, s koulema, v nichž se pøeléval noèní chtíè s chlípností) konèíval galony semene rozstøikujícího se po mužných hrudích, zatékajícího do prvních ostrùvkù stydkého ochlupení, po ložním prádle i po stìnách za postelí. Nìkteøí hoši byli tak sexuálnì hladoví, že si pak stírali a lízali své vlastní semeno. Tyhle samo-milence jsem mìla obzvl᚝ ráda. Znali své tìlo do nejmenšího detailu a dokázali si vyjít vstøíc. Laskali se se svým mužstvím, nebo ho i trápili, ti zkušenìjší si dráždili i anál, prsty, ovocem nebo rùznými pøedmìty, stalo se mi dokonce, že si jeden z nich zavedl dozadu i žárovku. Ochotnì jsem mu ji poskytla, protože mi bylo jasné, že mne za moji laskavost odmìní pohledem na výtrysk jeho chlapské bìloby.

Požitkáøi naopak jakoby nikdy nebyli sami. A to i když v pokoji nebyla živá duše. Jako by poèítali s neviditelným publikem. Zaèínali se vzrušovat vìtšinou pøes látku pyžama anebo slipù. Mohla jsem sledovat, jak se bavlna vydouvá a posléze vlhne pøedejakulaèní štávou. Pak si to dravé žilnaté maso vìtšinou našlo svou cestu ven. Nìkdy proniklo pøes gumu kolem bokù, jindy zas vyklouzlo rozparkem anebo nohavièkou. Bylo to, jako by ti chlapci vstávali nadvakrát. Nejprve oni a pak jejich mléèní èervi. Požitkáøi se sami dlouho kochali pohledem na své z prádla vyhøezlé kokoty a vìnovali jejich zpracovávání znaènou pozornost. Slinili si žaludy, natírali si kolík lubrikanty a onanovali neuvìøitelnì pomalým zpusobem, vlastnì jen jemòounce pøehrnovali pøedkožku, takže rùže jejich žaludù pronikaly pøed mé zraky jako rodící se zázraky. Pøi sjezdu dolù ke koulím, znovu strnuli, pøímo bytostnì jsem cítila, jak jim mladá krev pumpuje kládou. Pøevalovali se, hladili si stehna, pùlky, boky, koule i bradavky, sténali u toho a nakonec vytekli také. Stejná vùnì, stejné steny, stejné obrazy.

Milovala jsem i jejich odchody do sprchy, s kùlem dosud pevnì trèímím vzhùru jako kopí po prohrané bitvì, èasto s krùpìjemi spermatu na dosud pulsujících žaludech, i jejich návraty ke stolu. Mokré polotuhé maso, na dotek lákavì hebké se jim již klidnìji pleskalo o stehna. Obèas hned potom následovala i druhá runda.

Vìtšinou snídali nazí nebo polonazí. Každý pohyb pro šálek nebo pro máslo pøedstavoval zároveò nový detailní pohled na jejich genitál. Bývaly to pøímo snídanì mladých bohù. Pak jsem vìtšinou na èas osamìla. Jen s vùní zasychajícího semene.

Ten nejpožehnanìjší èas zaèínal pozdì odpoledne anebo naveèer. Vracívali se mi ze svìta vìtšinou trošièku rozjaøení. Inu mládí, alkohol a hormony. A vždycky ve spoleènosti. Buï s pøáteli anebo s dìvèaty. Pokaždé znovu a pokaždéjinak jsem mìla pøíležitost sledovat jejich ohony, v nichž se schylovalo k erupci. Veèírky s dìvèaty (i když šlo èasto o zkušené profesionálky) bývaly jednotvárnìjší -- inu pøíroda rychle vítìzila nad fantazií, zato v chlapecké spoleènosti to vždycky pøíjemnì jiskøilo. Daleko rychleji se uvolnili a pøesto se z nich nestali kohoutci dobyvatelé. Zbyla v nich jiskra hravosti. Pobíhali tu v prádle, bez ohledu, jestli to nìkoho pobouøí. Svalnatá mužská tìla ve slipech a boxerkách, roztahovali nestydatì nohy, aniž by ještì kamkoli míøili, tu a tam jsem zahlédla kus masa nebo chlupù a tìšívala jsem se, co bude dál. Nìkdy jen sáhli po pornografii a pak už jen záleželo na dobré vùli, pøedvedou-li se mi všichni pøítomní. Vìtšinou se pøedvedli. Tyhle spoleèné onanie mìly mnoho pøedností. Nevìdìla jsem èasto kam s oèima a také výstøikù bývalo mnoho. Nezøídka se jejich hrátky posunuly i za mez nezávaznosti. Na souložících mužích je krásné to, že vždy alespoò jeden ocas zùstával (na podívání) pro mne. A když se kluci šikovnì natoèili, mohla jsem sledovat všechno. Tvrdošíjné pøírazy jednoho ocasu mizejícího mezi pevnými pùlkami druhého kluka, zatímco tomu, co se nechal opracovávat zezadu, se každým pøírazem rozechvìly kouely a jeho ztopoøelý penis na mne roztomile zamával. Støíkali divoce, tak jak to mám ráda...

Nìkolik mých hochù mi však pøipravilo podívanou skuteènì vzrušující.

Dùstojník

Na koleje nám, nevímproè (snad šlo a nìjaké manévry nebo o spøátelenou výpomoc) nakvartýrovali vojáky. Mùj hoch, Michel, byl sotva po imatrikulaci, teprve greenhorn, a najednou... posuïte sami: Pøijde na svùj pokoj, tam ještì jedno polní lùžko a že prý má spolubydlícího. (Àekli mu na vrátnici.) Ten se také objevil. Svalnáè, vousáè a prase. Ožralej jako kára ve svým propoceným mundùru a hned a bez okolkù, vlastnì ještì ve dveøích si rozepínal poklopec a vytáhl svoji masitou kládu. Byl to moc slušný macek. Potìžkával si ho v dlani, trochu s ním pohazovl, až to pleskalo a párkát si pøetáhl pøedkožku. ”„Strašnì rád mrdám," prohlásil, „kluky, víš?!"

Michel dìlal jako že nic.

“Ale chci, aby je to taky bavilo, jinak z toho nic nemám. Do tejdne, to ti slibuju, si to rozdáme. Bez komentáøu, drž hubu a koukej, co tì èeká."

Zaèal si ocas mastit. Nádherná práce a nádherný drzoun. Pøi honìní se pøiblížil až k udivenému Michelovi a zaèal mu svým tvrdým klackem zdvihat nohavièky u trenek. Vydešenému Michelovi nakonec vyklouzl i jeho pyj, a jak jsem si mohla všimnout, byl polotuhý.

”To vypadá slibnì", pochvaloval si voják, „promiò, ale asi tì pocákám!"

Skuteènì se tak stalo. Oficír promoèil Michelovo prádlo jaksi zevnitø. A dávka to byla poøádná. Vojenské semeno stékalo študentovi po stehnech a není divu, že mu to postavilo ptáka.

”Sundej si ty trencle a ochutnej chlapa!" poruèil voják.

Michel kupodivu poslechl. Ocas mu trèel vzhùru a jeho ruce si pomalu nesly pocákané prádlo k ústùm.

”Saj, cucej, vyždímej mou šávu jazykem!" šílel voják. „Chutná?"

Najednou trenky Michelovi vytrhl obrátil je semenem nahoru a natøel si ho do podpaždí.

”Pojï si na med do lesa!" poruèil mu voják. Michel, kupodivu, jako v transu zaèal olizovat zpocené podpaždí. Všimla jsem si, jak mu topoøí penis.

”Chceš si užít chlapa?" mruèel spokojenì oficír. „Tak mi olízej bradavky, vyèisti pupík a nakonec mi smíš vyleštit baldu," chechtal se. Popadl Michela za vlasy a sám mu vedl oblièej po vytèené trase. Držela jsem Michelovi palce, div jsem nepraskla. Zejména, když jsem pochopila, že poprvne v životì vezme do úst mužský pyj, navíc celý ovlhèený samèí šávou. Michel si ale vedl obdivuhodnì stateènì, ba zdálo se mi, že dokonce s chutí. Jakmile mu ale ten udìlaný chlap vklouzl svým pérem do úst, dal se do øevu jako Øíman. „To je maso, on to vùbec neumí". Byla jsem svìdkem, jak zaèíná pomalu pøírážet. Stále držel Michela za vlasy, ale rytmicky pracoval svými zpocenými boky. I když to byl neurvalec, postavu mìl nádhernou. Pevná chlupatá stehna a výteènì tvarovanou prdel. Pøi každém pøírazu do chudinky Michela, se mu pùlky slatstnì sevøely. Potom zaèal být ještì o nìco hrubìjší. Smýknul prudce Michelem, takže nyní oba samci pózovali jen a jen pro mne. Jenom jsem tiše mrkala, jak se masitý klacek vbodával do mladé Michelovy tváøièky, zatímco v pubickém ochlupení tohoto mladého študentíka trèel další nadìjný a pevnì nalitý èurák, na jehož žaludu se zaèínala lesknout spokojená rozkoš.

”Mám pro tebe další pøekvápko," funìl voják, „dostaneš dávku kulometem pøímo do ksichtu, ale neboj se, bude odmìna."

Nevím, jestli vojenské sliby bývají plané, tenhle oficír plnil všechno do puntíku. Podezøele zpomalil tempo. Rozkošnicky vytahoval svùj ocas z Michela a znovu mu ho nasazoval do úst. Všechno se to lesklo, hrubé maso toho mastodonta, ale možná že i Michelovy tekly mlsné sliny. Pak se dostavil poslední tah mrdacím smyècem a po nìm symfonie bílé šávy. Všechno se to rozlévalo Michelovi po tváøí. Nos, oèní dùlky a také i koøínky vlasù, všechno bylo semenem doslova promáèené. Uvìdomím-li si, že ten samec pøed chvílí nacákal na Michela svoji první várku, musím uznat, že to byl høebeèek výkonný.

”A teï si lehni tady na stùl." zavelel dùstojník.

Považte, ta mušle plná semence, ve kterou se promìnila Michelova tváø, teï ležela pøímo pode mnou. Zøetelnì jsem rozeznávala jednotlivé støíkance semene, které se na tváøí toho mládence pomalu slévaly v podivnou mrdací masku. Ale divadlo ještì nemìlo skonèit. Na øadu pøišla armáda. Ten chlapík si na Michela doslova nasedl. Chlupatou prdelí se mu posadil pøímo na oblièej, aby si vlastní mrdinou promazal pùlky. Náhle Michela udeøil: „Nelízej tu mrdku, bude se hodit na lepší kousky. Slibuju ti, že ti pak dám napít! Teï musíme mazat!" A znovu se na Michelovi zakroutil doslova jako husa na báni, jenom s tím rozdílem, že ten jeho tlustý husí krk mìl namísto zobáku žaluda a tak jak byl, polotuhý, zajíždìl místo do krmení do Michelových vlasù. Pak se zvedl a prstem si zkontroloval, jestli je semeno okolo jeho díry dost kluzké. Pøitom se ten jeho samèí sval nìkolikrát otøel o mùj cylindr. Zcela zøetelnì se mu to líbilo. Všimla jsem si, jak mu zase zaèal tuhnout.

”Poèkej, ještì pøed smetanou dostaneš hot-doga," rozchechtal se a pøitiskl si péro pøímo na mne. Byl sice parádnì rozehøátej, ale já, s dovolením, høeju pøeci jenom víc. Muselo ho to pálit. Pak se obrátil (vidìla jsem, jak se mu kolem análu lepkavì roztéká jeho vlastní sperma a zároveò jsem mìlo možnost zblízka posoudit, jak pevnou a urèitì také laènou má díru) a vzal do úst Michela. Ne. aby ho vykouøil, jenom navlhèil. Svùj vlastní ohøátý párek strèil pochopitelnì do Michela, který se ovšem nijak zvl᚝ nebránil.

”A teï už z tebe bude vopravdu chlap." zamruèel voják a neuvìøitelnì pomalu si sedl na Michelùv ocelovì tvrdý penis. „Netlaè, uvolni se, však ty tam zajedeš!" Pak se ozval dvojí slastný sten. Pochopila jsem, že Michel právì pøichází o panictví. Totéž mi ostatnì hlásil i ten rudì nalitý maják šoustavého dragouna, který se zaèal opilecky zvedat z polohy „polotuho" do polohy „na bodák". Oficír na Michelovi doslova tanèil. Jeho ocas se težce kýval v rytmu pøírazù, pozornì jsem sledovala i jeho koule, které se s dosednutím až na doraz vždycky rozlily po pevném Míšovì bøichu.

”Teï tøikrát to nejhezèí a potom už tì nakrmím, dìátko", zahlaholil vojenský panáèek a nechal Michelovo pøirození ze sebe vyklouznout. Vlastnì jaképak vyklouznout. Musel z nìj prostì sesednout, protože to mladé péro trèelo k nebesùm jako hromosvod a chvìjivì se mrskalo touho po teplé chlupaté jeskyni náèelníka Avarù. Ten po chvíli znovu dosedl. Kroutivými pohyby se doslova nechal provrtat a osoustružit nadrženým studentovým mužstvím. Chlupatou prackou popadl své vlastní maso a zaèal si ho urputnì honitì. Další sesednutí a další nasazení. Michel se už tøásl po celém tìle. Zpocený stejnì jako to vojenské prase.

”Dìtièky pøed kašièkou dostávají bryndáèek, ty, chlapeèku, dostaneš nádhernej, živej kondom. Samej sval a maso," chroptìl dùstojník a skuteènì, jako kdyby Michelovi nasazoval kondom si na nìho sedal potøetí.

Propukla divoká jízda. Nevím, co bylo zbìsilejší, jestli vojákovo pøirážení nebo to tempko, kterým si mrskal svoji obrovitou žílu.

”Otevøi hubu," vykøiknul náhle a žaludem se pøiblížil k Michelovým ústùm. Zaslechla jsem jen mlaskavý zvuk, jak se Michelùv ocas znovu ocitl na vzduchu. Pak mnì zasáhla dávka semene. Protože vojenský panáèek ještì nevytekl, pochopila jsem, že je to Michelova šáva, a vzápìtí nato zaèal støíkat i nájezdník....


More stories From cino

New Incomer

Aug 03, 1999

New Incomer Když za náma zaklapla závora a nákladák s novou „várkou“ zabrzdil na dvore vezení, bylo mi celkem jasné, že tady všecka sranda koncí. Že to bude ale tak zlé, to nenapadlo asi nikoho z tech deseti nových kousku. Zvláštní kriminál. Starý zámek, prý VÝCHOVNÝ TÁBOR, ve skutecnosti malé peklo. Hned na rampe nás roztrídili, skoro jako v koncetráku. Mladí kluci nalevo, starí ... read more