'Don Rodriguo /part. 2/' - gay sex story @ Menonthenet.com's Gay Erotic Stories

Menonthenet.com Gay Erotic Stories. Last updated Jan 23, 2019 - Home of 21408 erotic stories

Your Cookies are not enabled. You will not be able to register or login to your profile.

Don Rodriguo /part. 2/

By hardie

submitted November 21, 2000

Categories: In Czech

Text Size:

Don Rodriguo (part Nr. II)

Don Rodriguo žil v ráji mužských údù (pro Evropu ovšem v polozapomenuté kolonii jeho katolického Velièenstva kdesi poblíž Martiniku) zhruba tøetí mìsíc. Už dávno si nestìžoval na své „vyhnanství“. Po prvních zkušenostech se zvláštním kultem zdejších ostrovanù, kteøí nábožnì uctívali mužský úd, a po nìkolika prvních setkáních s mladým masem divochù, si pøál už jenom jediné. Mít po ruce vždycky dost podivného oleje, který problužoval erekci na celé dlouhé hodiny, a potom snad jen zùstat navìky mladý. Už se nestydìl ani pøed vlastními vojáky, kteøí brzy také pochopili, kde se octli, a buï se stali také vyznavaèi ostrovního kultu, anebo se jen tiše upíjeli. Každopádnì pøes oceán se zatím nic nedoneslo. Rodrigo chodíval na tržištì, kde se na pultech vedle ovoce a drùbeže povalovaly i chlapské údy (samozøejmì i s jejich majiteli) a vybíral si, kdy se mu zachtìlo.

Ale i on, byl nejspíš hodnì vyhledávaným zbožím, protože, kdykoli se jeho španìlský klobouk objevil už zdálky na tržnici, chlapi prodávající své šávy se mohli pøetrhnout. Rodriguo vìtšinou pøišel k hotové pøehlídce trèících

ocasù, nalitýczh žaludù a plných koulí. Své noci si pak krátíval støídavì buï hodnì mladými chlapci s váèky plnými šáv a pøitom tak útlými neprotaženými anály, pevnými bøichy a rozkošnou vùní ve chlupech. Jindy sáhl po drsnìjším zboží tuhých mackù se žilnatými kládami a zjizvenými tìly. Den pro nìj zaèínal odpoledne a konèíval v kalužích potu a semene nìkdy nad ránem.

Jedné noci k nìmu pøišel mladík nápadnì nákladnì ozdobený. Ne, že by toho na sobì mìl mnoho, ale øetìz kolem krku, kroužky v uších v bradavkách i v žaludu a jeho tøásnatá sukýnka, která ukazovala vše pøi každém pohybu, to všechno bylo z ryzího zlata. Rodriguo netoužil po zlatì a ani je nedodával na španìlský dvùr, ale takto vyšòoøený mladík ho zaujal nejen krásou ocasu. Šlechtic tušil, že pøichází cosi nového. Nejprve si samozøejmì chlapce vzal. Všemi možnými zpùsoby. Když se jejich unavená tìla k sobì pøitiskla, oslovil ho mladík plynulou španìlštinou. Prý pøišel èas, aby bílý muž navštívil jejich svatyni.

Rodriguo po krátkém váhání svolil. Chtìl dát zavolat nosítka, ale mladík jen vybìhl za dveøe a v té chvíli do ložnice vešlo šest nádhernì stavìných mladíkù. Španìlsky mluvící posel jim šel v ústrety. Jakmile si novì pøíchozí všimli, že je posel doslova lesklý vlastním i Rodriguovým spermatem zaèali postupnì topoøit i oni. Rodriguo mìl za okamžik pøed oèima vzácnou sbírku chlapecké nadrženosti. Jeho posel a prùvodce si k nìmu klekl a vzal jeho pyj do úst. Všech šest chlapcù zaèalo závistí sténat, na jejich žaludech se zaleskly kapièky chtìní. Rodriguo hmátl po jezdeckém bièíku a zaèal si na dálku s nadrženým zbožím pohrávat. Dirigoval nadržené chlapce do rùzných poloh, zvedal jim bièíkem ocasy, klepal je pøes kulky, po zadeècích, po stehnech ... Náhle jednomu z nich obtoèil kùži bièíku okolo penisu, neurvale si ho pøitáhl blíž k sobì a vzal ho na okamžik do úst. Rukou mu však skoro surovì stiknul varlata, Chlapcem projela køeè a pyj v Rodriguovýých ústech bolestnì zmìkl. To mladého šlìchtice vzrušilo. Vyplivl nìžnou hraèku a stisk povolil, aby se mohl zblízka kochat pohledem, jak se dlouhý, neuvìøitelnì dlouhý èurák s podvìskem tìžkých mladistvých varlat znovu topoøí do plné síly. Neuvìøitelná délka divochova penisu a kožený váèek s dvìma tìžkými olivami pøivedly Rodrigua na další nápad. Znovu obtoèil kùži bièíku okolo chlapcova údu,tentokrát tìsnì za žaludem, protáhl muèící nástroj mezi nohama a znovu pøitáhl, takže úd s døíkem a nalitý podvázeným žaludem vyšel zadem mezi chlapcovými pùlkami, tiskna pøed sebou nemilosrdnì i váèek na smetanu. Tuto „lahùdku“ si pak znovu vzal ústy a nezapomnìl jazykem polaskat i zduøelé koule. Neušlo mu ale, že jeho otroka takovéto zacházení oèividnì vzrušuje. Rodriguo hry nechal a vymýšlel další. Ale nyní zasáhl jeho prùvodce. Vytrhl Rodriguovi bièík z ruky a vzápìtí šlechtice spoustal. Rukama ke kotníkum, takže tu nyní kleèel v masivním vercajekm trèícím na pospas vpøed. Chlapci - nosièi na chvíli opustili místnost, aby se vrátili se zlatými nosítky. Vlastnì spíš napùl vanou a napùl rakví ve tvaru obrovitého penisu. Žalud té vìci posunuli až tìsnì pøed spoutaného Rodrigua, natøeli mu kládu zvláštním olejem a posadili se, jakoby èekali. Olej zaèal pùsobit. Rodriguo mìl pocit, že mu nìkdo neurvale honí èuráka a pøitom všech sedm hochù jen sedìlo, obèas si každý jen nesmírnì pomalu a dráždivì pøehrnul pøedkožku. Pak jeden vstal a opakoval masturbaèní pohyb tìsnì pøed Rodriguovými ústy. Šlechtic otevøel ústa. Mladý divoch však pouze letmo nasadil svého žaluda na okraj Rodriguových rtù a pak o kousek couvnul. Byl to ten s dlouhým pérem. Chvíli si ho honil a pak zaèal ocasem Rogrigua bít pøes oblièej. Pak pøidal i rány dlaní ruky. Pøed úderem si však vždy rozetøel do dlanì pøedejakulaèní šávièku, která mu kanula z ohonu. Rodriguo šílel. Intenzivnì cítil vùni mladého samce a v jeho kládì mu bušil chtíè.

Mezitím první mládenec, øíkejme mu Prùvodce, vzal z Rodriguova stolu mosazné tìžítko ve tvaru býèího penisu a zaèal obcházet onanující hochy. Všichni posvátný pøedmìt uctivì políbili a potom se otoèili a hluboce se pøedklonili. Èuráky jim visely v rozkroku. Prùvodce každý ocas surovì pøitáhl mezi pùlkami a zaèal ho doslova dojit. Pøedmrdinu otíral na mosazného žaluda kultovního pøedmìtu. Nástroj pomazaný chtivou šávièkou samcù se docela slušnì slizce lesknul a hlavnì neuvìøitelnì vzrušivì vonìl. Prùvodce dovolil spoutanému Rodriguovi nìkolikrát pøivonìt, ale potom mu mohutné tìžítko zaèal pomalu nicménì dùkladnì soukat do análu. Aèkoli mìl žalud tohoto pøedmìtu velikost bezmála grapefruitu, nakonec s kovovou neúprosností do Rodrigua pronikl. Teprve v té chvíli vrazil ten s dlouhým èurákem svého klacka do roztoužených Rodriguových úst na doraz. Až po kule. Rodriguo zaèal støíkat do pøistavené zlaté vany.

Rodriguo ještì naplno vystøikoval svoji smetanu, když ho již Prùvodce rozvázal a zaèal laskat a natírat olejem. Ostatních šest zrychlilo svoji masturbaci. Dlouhoocasý a Prùvodce nabrali Rodriguovo semeno z vany a rozetøeli je masturbujícím klukùm po oblièeji. Potom položil bílého šlechtice do vany a zaèali si zpracovávat své vlastní ocasy podobnì jako zbývající hoši. Zakrátko se na Rodriguovo bolestnì roztoužené tìlo sneslo sedmero bìlostných výstøikù. Poslední, co si Rodriguo uvìdomoval, bylo sedm rudých pusinek chlapeckých žaludù plivajících dávky spermatu na jeho oblièej, tìlo i nohy. Potom se víko zavøelo a Rodriguo zùstal ve tmì v oblaku teplé vùnì mužù...

Když se rakev ve tvaru èuráka opìt otevøela, uvìdomil si mladý Španìl, že je v jakémsi chrámu. Že je souèástí nebo vlastní støedobodem mohutného obøadu mužkému penisu a jeho ukájení. Další co pochopil byla skuteènost, že patrnì on je hlavním bodem programu a centrem „bohoslužby“. Ocas mu již zase stál v plné nádheøe slušný devìtadvaceti centimetrù. Brzy si všiml dvou skupin snìdých chlapcù. Jedni byli dokonale nazí a jejich mohutné nádobí stálo v plné síle, druzí byli dosud obleèeni v bìlostných sukénkách. Novicové. Veleknìz rituálnì zmìøil Rodrigùv úd a na kammený oltáø vyryl rysku, kam až by Rodriguo svým ocasem dosáhl. Novicové jeden po druhém shazovali své sukénky a domlouvali dlaní svým ptáèkùm, aby se také postavili. Ti hoši, jejichž žalud nedosáhl k rysce, byli vzápìti „nabodeni“ na tuhý penis nìkterého z pøisluhujících knìží, kteøí jim pøi pomalém šoustání zpracovávali ocasy až k výstøiku. Semeno sbíral veleknìz do zlaté misky. Po „odbìru“ smìli chlapci z kožených muèidel svých starších druhù sklouznost, ale na znamení vdìènosti jim ještì jejich obrovité pyje olízali. Pak museli odejít mezi dav, kde si je rozebírali zkušení váleèníci a starci, aby jejich èerstvì protažené prdelky narychlo ucpali jazykem, prsty nebo další várkou tuhých samèích mrdadel. Brzy se chrám podobal jediné jednolité orgii.

Naopak hoši, jejichž úd odpovídal velikostí údu bílého boha, smìli pøejít do druhé skupinky, kde jim knìží, podobnì jako ostatním natáhli na koøen ocasu kroužek odkud vedl dlouhý kožený popruh. Druhý konec kožených popruhù upevnili knìží ke kovovým háèkùm lemujícím spodní díl rakve-èuráka, v níž ležel Rodriguo,

pak Veleknìz uchopil biè a zaèal všechny „pøipøažené“ mládence bièovat jako høebeèky. Nejprve se soustøedil na jejich hýždì, pak boky a nakonec s neuvìøitelnou zruèností bièoval jejich nabìhlé údy. Toto divadlo vzrušilo nejednoho z okolostojících natolik, že uvolnil prùchod své touze a jeho pátý palec zaèal chrlit mužskou smetanu. každá dávky spermatu byla poctivì sesbírána mladými knìžími, kteøí ji jazykem vtírali do øiti nyní již zcela nahého Veleknìze. Byl to pøekrásný exempláø samce, kovovì pevná postava, divošské svaly a neuvìøitelnì symetrický, pevný a zaènì rozmìrný ocas, který mu stále nìkdo kouøil. Od stehen dolù se celý leskl od vytékající „vlízané“ mrdiny, která mu zvolna kanula z análního otvoru.

Poslední rána bièem zasáhla mohutný gong. Na ten zvuk se všichni „novicové“ zapøeli a na vlastních bolestí zadrhnutých ocasech sarkofág s Rodrigem postavili. Pøiblížil se závìreèný akt celé orgie.

Rodrigùv Prùvodce si lehnul mladému šlechtici k nohám. Nasál do úst zbytky semene, v nìmž Rogriguo celou dobu ležel, a ústy mu tu vazkou vonnou smìs nanesl na jeho pyj, koule a ochlupení. Rodriguo cítil jako v transu, jak se jeho vlastní krasavec tøe o jeho vlastní cizím spermatem naslinìné koule a okamžitì ztopoøil. Chlapec Prùvodce uchopil jeho pyj zvláštními kleštìmi a pomalu vedl takto bolestnì vzrušeného Rodrigua k veleknìzi. Ten padl pomalu na všechny ètyøi a prsty si otevøel mladým semenem provlhèený anál. Rodriguo se do nìj vsunul naprosto hladce. Oba dva spojené muže natoèili novicové do tvaru písmene X a pevnì je spoutali øemeny. Pøed zraky všech úèastníkù svatynì zde nyní stálo podivné snìdo-bílé stvoøení, se ètyøma nohama, ètyøma rukama, dvìma ústy a jediným tmavofialovým vele-údem a jedinou pevnou bílou prdelkou. A každá z pøítomných znal svoji povinnost. V zájmu zachování pøíznì bohù musí s tímto „svatým tvorem“ souložit...

Due to international translation technology this story may contain spelling or grammatical errors. To the best of our knowledge it meets our guidelines. If there are any concerns please e-mail us at: CustomerService@MenontheNet


More stories From hardie

Don Rodriguo /part 1/

Nov 07, 2000

Don Rodriguo (I. èást) Don Rodriguo byl pøesvìdèen, že ho jeho král posílá ode dvora jen proto, aby se nerozneslo, že si ho nìkolikrát zasvolal k sobì do královských ložnic, aby ho uèinil svým milencem. Rodriguo bral své poslání vpodstatì jako vyhnanství. D2sil se kololnie, ale brzy mìl zjistit, že jeho „vyhnanství“ je vlastnì nový ráj. Poddaní Jeho španìlského katolického... read more

Don Rodriguo /part II/

Oct 24, 2000

Don Rodriguo (part Nr. II) Don Rodriguo žil v ráji mužských údù (pro Evropu ovšem v polozapomenuté kolonii jeho katolického Velièenstva kdesi poblíž Martiniku) zhruba tøetí mìsíc. Už dávno si nestìžoval na své „vyhnanství“. Po prvních zkušenostech se zvláštním kultem zdejších ostrovanù, kteøí nábožnì uctívali mužský úd, a po nìkolika prvních setkáních s mladým masem divochù, si ... read more

Frozzencold

Jan 16, 2001

Lež má krásný nohy… Vždycky mì uèili, že lhát se nemá. Že se to prej nevyplatí. No nevim, po tom, co jsem zažil, si tak docela jistej nejsem. Ale abych zaèal od Adama. Vlastnì fakt od Adama, protože tak se jmenuje mùj kámoš. Zaèalo to nevinnì. Vyrazili jsme si s Adamem na bìžky. Já vzal kromì voskù nìco chlastu, on pár jointù. Den se vydaøil, nepodmazali jsme a tak jsme jeli.... read more

Safari

Jul 27, 2000

Když mì mùj pøítel pozval, na jisté netradièní safari, netušil jsem, že nìco takového vùbec existuje. Snažil jsem se mu do telefonu vysvìtlit, že mám spoustu jiných koníèkù a taky spoustu jiné práce, než obdivovat zebry a antilopy. „Uklidni se,“ ujiš�oval mne, „budeš spokojen a tøeba si i nìco ochoèíš!“ Vùbec jsem mu nerozumìl, ale cosi v jeho hlase mne nakonec ukecalo. Dorazili... read more

The Modell

Jan 16, 2001

emeny Ten kluk mì neuvìøitelnì sral. Byl nádhernej, pìknì stavìnej, do bronzova opálenej, s propracovaným èurákem a velikými koženými balóny kulek, jež se mu svùdnì pøelévaly po stehnech, když pózoval, ale byl studenej. Neuvìøitelnì studenej, jako psí èumák. Celou práci bral profesnì jako machu. Ale jen jako machu… Jo pardón, já jsem se nepøedstavil. Jmenuju se Nick a shodou... read more